|

Plán realizace

Účel bodu

Odpovědět na otázku:

 • Jak budete postupovat krok za krokem?

Stáhněte si vzor časového plánu:

 
XLS icon
Časový plán
- VZOR

Obsah

9.1 Časový plán

Máte-li rozepsáno všech předcházejících 9 bodů, přichází na řadu to nejdůležitější - uskutečnění projektu! Existuje bohužel spousta příkladů z praxe, že přesun z teoretické do praktické roviny startupy nepřežijí!!!

Řiďte podnikatelský záměr jako projekt - vytvořte časový plán:

 • Začněte třeba jednoduchou tabulkou v MS Excel.
 • Sepište si milníky (např. dokončit produkt, design, web, otevřít kancelář apod.).
 • Sepište si krátkodobé úkoly a cíle, která Vás posouvají k milníkům.
 • K těmto cílům a úkolům přiřaďte, kdo je za ně zodpovědný, kdy mají být dokončeny, jak se pozná, že jsou dokončeny!
 • Nebojte se přiřadit jednotlivým krokům barvy, takže uvidíte, které kroky jsou již splněné, které ještě ne, kde jsou úzká hrdla a kde jste v prodlení!

Z této tabulky by měl být jasný postup realizace záměru krok za krokem. V jejím průběhu si vždy najděte okamžik na testování předpokladů úspěchu i business modelu. Jsou stále aktuální? Nezměnila se situace?

Vytvořte si systém, který vyhodnocuje postup a posouvá Vás kupředu. Na týdenní bázi vyhodnocujte, na čem se pracovalo, co je hotovo a na čem se bude pracovat. Jednou za měsíc revidujte postup k dosažení dlouhodobých milníků.

Pokud se jedná o již běžící projekt, popište, v jakém se nyní nacházíte stádiu. Co máte již za sebou a co Vás čeká. Uveďte zdroje, které máte a které ještě k realizaci potřebujete.

9.2 SWOT analýza

Zejména u větších projektů se vyžaduje, aby byl podnikatel schopen reálně v bodech posoudit svůj projekt z hlediska tzv. SWOT analýzy. Tuto analýzu lze chápat jako identifikaci interních silných a slabých stránek projektu ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž nositelem je vnější prostředí:

 • S (Strengths) (silné stránky): všechny dobře probíhající činnosti nebo jakékoli jedinečné zdroje, technologie, patenty, které máte.
 • W (Weaknesses) (slabé stránky): seznam oblastí a procesů, které je buď třeba změnit nebo které nejsou sledovány a stojí tak mimo kontrolu. Prostě vše, co se nedaří.
 • O (Opportunities) (příležitosti): seznam externích podmínek a vlivů, které mohou pozitivně ovlivnit poptávku po výrobcích nebo službách (nové technologie, rozvoj průmyslu).
 • T (Threats) (hrozby): vnější nezávislé prvky, které mohou negativně ovlivnit chod firmy (státní restrikce, změny profilu konkurentů).

 

Užitečné rady

 • Soustřeďte se na co nejrychlejší spuštění produktu - minimalizujte dobu pro uvedení na trh!
 • Konejte! Nemluvte o tom, že budete dělat.
 • Nikdy nezapomínejte na jasné vymezení cílů a zodpovědností!
 • Eliminujte operativní úkoly, soustřeďte se na priority.
 • Dělejte rychlá rozhodnutí, i když budou chybná. Budete je moci rychleji napravit - rychleji tak naleznete to správné řešení. Pořekadlo "Kdo nic nedělá, nic nezkazí" ve startupech jednoznačně neplatí!
 • Pokud se potýkáte s problémy nebo s tím, že se projekt nevyvíjí podle představ, ptejte se osob okolo sebe. Správně kladené otázky: jak vnímají situaci, co by nyní prioritně udělali, kde vidí největší slabiny, s čím jsou nespokojeni apod. velice rychle odhalí největší problémy a umožní Vám na ně pružně reagovat.

Nejčastější chyby

 • Jedním z klíčových prvků k úspěšné realizaci je řízení rizik. Minimalizujte rizika! Vnímejte je a předcházejte jim.
 • Produkt nebude nikdy perfektní - spusťte alespoň testovací verzi. Netravte roky vývoje nad něčím, co neotestuje trh, protože to jediné rozhoduje a mnohdy se ukáže, že je vlastně vše jinak. Výsledkem přílišného zabíhání do detailů a perfekcionalizace je zbytečné ztráta času i růst nákladů.
 • Hodně projektů končí na nedůslednosti nebo nedodržování plánu/cílů. Buďte jako robot. Odbourávejte činnosti po malých krůčcích a úspěch se dostaví.

 

<-- PŘEDCHOZÍ KROK     NA ZAČÁTEK