|

Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují podmínky užívání Internetových stránek – informačního portálu veřejně dostupného na adrese domovské internetové stránky http://www.bplan.cz/ (dále jen "Stránky Bplan").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky Bplan (dále jen "uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily.

Pořizovatelem a provozovatelem Stránek Bplan jsou Petr Cimala a Tomáš Bort (dále jen "Provozovatelé").

Stránky Bplan jsou určeny pro osoby zajímající se o tvorbu podnikatelských plánů, prezentací pro investory a hledání investorů samotných.

Provozovatelé v této souvislosti upozorňují, že obsah Stránek Bplan není určen k užívání a/nebo sdělování veřejnosti nebo rozšiřování jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek Bplan nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu či pro potřeby společnosti zaměstnavatele, která uživateli umožňuje využít svého technického zařízení v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo obsahového provedení a charakteru Stránek Bplan. Dále je zakázáno spojovat obsah Stránek Bplan s jinými autorskými díly a databázemi. Veškerá omezení se vztahují též na všechny databáze a všechna díla, která jsou na Stránkách Bplan přístupná. Poskytované informace, data, návody a články mohou být uživatelem zobrazeny na monitoru počítače, zařízení typu PDA nebo mobilního telefonu, jednotlivé stránky mohou být vytištěny na papír, stránky mohou být uloženy elektronicky (což neplatí v případě serveru nebo jiného zařízení propojeného do počítačové sítě) a to pouze pro osobní užití. Uživatel není bez souhlasu Provozovatelů oprávněn:

  • Údaje, data, návody a články uvedené na Stránkách Bplan archivovat, rozšiřovat nebo sdělovat veřejnosti, přičemž tento zákaz se vztahuje též na šíření názvů, včetně prezentování obsahu v rámci jiných databází a děl;
  • Využít obsahu Stránek Bplan k systematickému zpracování, vytváření databází a činnostem jiným než čtení a prohlížení pro osobní potřebu;

V případě, že má uživatel zájem na jiném užití Stránek Bplan než pouhým prohlížením a čerpáním informací, nechť se rovněž obrátí na email info@bplan.cz.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Provozovatelé neodpovídají za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Bplan, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Provozovatelé neodpovídají za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Bplan, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Obsah Stránek Bplan

Provozovatelé si vyhrazují právo bez ohlášení měnit a rozšiřovat obsah daných informací uvedených na Stránkách Bplan. Obsah Stránek Bplan je průběžně obnovován a upravován.

Údaje, data, návody a články uvedené na Stránkách Bplan vycházejí z nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných Provozovateli a slouží pouze pro informaci. Provozovatelé neručí za pravdivost, úplnost a správnost informací. Provozovatelé nejsou odpovědni za jakoukoli škodu nebo újmu, vzniklou jednáním nebo zdržením se jednání na základě nebo v souvislosti s informacemi obsaženými na Stránkách Bplan.

Provozovatelé prostřednictvím Stránek Bplan nečiní žádné investiční, právní, daňové či ekonomické doporučení.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá Stránky Bplan na vlastní riziko. Provozovatelé neodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Bplan. Provozovatelé neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek Bplan.

Provozovatelé nezaručují možnost připojení a bezchybného fungování Stránek Bplan a neodpovídají za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatelé neodpovídají za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Bplan.

Nakládání s daty a údaji registrovaných uživatelů

Pokud při užívání Stránek Bplan poskytne uživatel Provozovatelům údaje (dale jen “údaje”), nebudou Provozovatelé tyto údaje zpracovávat mimo účel vyplývající z charakteru Stránek Bplan a nad rámec stanovený v těchto podmínkách, zejména údaje nebudou předávat bez souhlasu uživatele žádné další osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo s výslovným souhlasem uživatele.

V případě poskytnutí údajů uživatelem mají Provozovatelé právo používat údaje pro účely marketingu Stránek Bplan a činnosti Provozovatelů, a zasílání obchodních sdělení.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Bplan. Podmínky se mohou v průběhu času měnit či aktualizovat. Uživatelé jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním.

V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte, prosím, tyto stránky a nadále je nepoužívejte.